Monday, July 22, 2024
   
Text Size
Login

LEGEA 17/2000


Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 06/03/2007 

Modificare

 • Lege nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice 


  Capitolul I - Dispozitii generale

  Art. 1 
  (1) Persoanele varstnice au dreptul la asistenta sociala, potrivit dispozitiilor prezentei legi, in raport cu situatia sociomedicala si cu resursele economice de care dispun. 
  (2) Masurile de asistenta sociala prevazute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurarilor sociale. 
  (3) Persoanele varstnice care beneficiaza de asistenta sociala au dreptul si la alte forme de protectie sociala, in conditiile legii. 
  (4) Sunt considerate persoane varstnice, in sensul prezentei legi, persoanele care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege. 

  Art. 2 
  Asistenta sociala pentru persoanele varstnice se realizeaza prin servicii si prestatii sociale. 

  Art. 3 
  Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana varstnica, definita la art. 1 alin. (4), care se gaseste in una dintre urmatoarele situatii: 
  a) nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare; 
  b) nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii; 
  c) nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare; 
  d) nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata; 
  e) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice. 


  Capitolul II - Servicii si prestatii sociale

   

  Sectiunea 1 - Evaluarea situatiei persoanelor varstnice care necesita asistenta sociala 

  Art. 4 
  Nevoile persoanelor varstnice se evalueaza prin ancheta sociala care se elaboreaza pe baza datelor cu privire la afectiunile ce necesita ingrijire speciala, capacitatea de a se gospodari si de a indeplini cerintele firesti ale vietii cotidiene, conditiile de locuit, precum si veniturile efective sau potentiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vietii. 

  Art. 5 
  Nevoile persoanelor varstnice aflate in situatia de pierdere totala sau partiala a autonomiei, care pot fi de natura medicala, sociomedicala, psihoafectiva, se stabilesc pe baza grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, care prevede criteriile de incadrare in grade de dependenta. 

  Art. 6 
  (1) Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a Ministerului Sanatatii Publice*). 
  (2) Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice poate fi revizuita anual si, in mod obligatoriu, o data la 3 ani. 
  ___________
  *) Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 886/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 16 octombrie 2000. 

   

  Sectiunea 2 - Servicii comunitare pentru persoanele varstnice

  Art. 7 
  (1) Serviciile comunitare pentru persoanele varstnice care se gasesc in situatiile prevazute la art. 3 se realizeaza cu consimtamantul acestora si au in vedere: 
  a) ingrijirea temporara sau permanenta la domiciliu; 
  b) ingrijirea temporara sau permanenta intr-un camin pentru persoane varstnice; 
  c) ingrijirea in centre de zi, cluburi pentru varstnici, case de ingrijire temporara, apartamente si locuinte sociale, precum si altele asemenea. 
  (2) In situatia in care starea de sanatate a persoanei varstnice nu permite obtinerea consimtamantului acesteia, pentru acordarea ingrijirilor prevazute la alin. (1) decizia se ia de serviciul social al consiliului local sau de directia de asistenta sociala din cadrul directiilor de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza anchetei sociale si a recomandarilor medicale facute de medicul de familie, prin consultarea si a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, in lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie. 
  (3) In cazul decesului persoanei varstnice lipsite de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare, serviciile comunitare asigura inmormantarea. 

  Art. 8 
  Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice la domiciliu sunt: 
  a) servicii sociale privind, in principal, ingrijirea persoanei, prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea pentru reintegrarea sociala, consiliere juridica si administrativa, sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente, ingrijirea locuintei si gospodariei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei; 
  b) servicii sociomedicale privind, in principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacitatilor fizice si psihice, adaptarea locuintei la nevoile persoanei varstnice si antrenarea la activitati economice, sociale si culturale, precum si ingrijirea temporara in centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate; 
  c) servicii medicale, sub forma consultatiilor si ingrijirilor medicale la domiciliu sau in institutii de sanatate, consultatii si ingrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare si de dispozitive medicale. 

  Art. 9 
  (1) Serviciile comunitare de consiliere, in vederea prevenirii marginalizarii sociale si pentru reintegrare sociala, se asigura fara plata unei contributii, ca un drept fundamental al persoanelor varstnice, de catre asistenti sociali. 
  (2) Serviciile prevazute la art. 8 lit. a) si b) se asigura fara plata contributiei persoanelor varstnice care, evaluate potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, nu au venituri sau ale caror venituri sunt mai mici de 5 ori decat nivelul venitului net lunar luat in calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoana singura. 

  Art. 10 
  Persoanele varstnice care se incadreaza in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, indreptatite sa beneficieze de serviciile prevazute la art. 8 lit. a) si b) si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul prevazut la art. 9 alin. (2), beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, in functie de tipul de servicii acordate si de venitul persoanei, fara a se depasi costul acestora calculat pentru perioada respectiva. Tipurile de servicii si costul acestora se stabilesc de consiliile locale. 

  Art. 11 
  Serviciile medicale prevazute la art. 8 lit. c) sunt acordate in baza reglementarilor legale privind asigurarile sociale de sanatate. 

  Art. 12 
  Organizarea serviciilor prevazute la art. 8 lit. a) si b) revine consiliilor locale, direct sau pe baza de conventii incheiate cu organizatii neguvernamentale, unitati de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice sau juridice. 

  Art. 13 
  (1) Pentru asigurarea ingrijirii la domiciliu a persoanei varstnice aflate in situatia de dependenta sociomedicala, stabilita potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, consiliile locale pot angaja personal de ingrijire prin plata cu ora, fractiuni de norma sau norma intreaga, in functie de perioada de ingrijire necesara a se acorda. 
  (2) Sotul si rudele care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate de norma din bugetul local, corespunzator salariului brut lunar al asistentului social debutant cu pregatire medie. Timpul cat sotul si rudele au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga. 
  (3) Persoanele care acorda ingrijire varstnicilor vor fi acreditate de directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei. 

  Art. 14 
  Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice in camine sunt: 
  a) servicii sociale, care constau in: 
  - ajutor pentru menaj; 
  - consiliere juridica si administrativa; 
  - modalitati de prevenire a marginalizarii sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psihoafectiva; 
  b) servicii sociomedicale, care constau in: 
  - ajutor pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice ori intelectuale; 
  - asigurarea unor programe de ergoterapie; 
  - sprijin pentru realizarea igienei corporale; 
  c) servicii medicale, care constau in: 
  - consultatii si tratamente la cabinetul medical, in institutii medicale de profil sau la patul persoanei, daca aceasta este imobilizata; 
  - servicii de ingrijire-infirmerie; 
  - asigurarea medicamentelor; 
  - asigurarea cu dispozitive medicale; 
  - consultatii si ingrijiri stomatologice. 

  Art. 15 
  La solicitarea organizatiilor neguvernamentale, a organizatiilor de pensionari sau a unitatilor de cult recunoscute in Romania, caminele pot asigura unele servicii prevazute la art. 14, ingrijirea unor persoane varstnice la domiciliu, pe baza de conventii incheiate cu finantatorul. 

  Art. 16 
  (1) Ingrijirea persoanelor varstnice in camine reprezinta o masura de asistenta sociala si poate fi dispusa cu titlu de exceptie pentru persoanele care se gasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 3. 
  (2) Accesul unei persoane varstnice in camin se face avandu-se in vedere urmatoarele criterii de prioritate: 
  a) necesita ingrijire medicala permanenta deosebita, care nu poate fi asigurata la domiciliu; 
  b) nu se poate gospodari singura; 
  c) este lipsita de sustinatori legali sau acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate sau situatiei economice si a sarcinilor familiale; 
  d) nu are locuinta si nu realizeaza venituri proprii. 

  Art. 17 
  Activitatile sociale si sociomedicale prevazute in prezenta lege se monitorizeaza si se evalueaza de personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale si al directiilor de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti. 

   

  Sectiunea 3 - Organizarea si functionarea caminelor pentru persoane varstnice

  Art. 18 
  (1) Caminul pentru persoane varstnice este institutia de asistenta sociala cu personalitate juridica, infiintata, organizata si finantata potrivit dispozitiilor prezentei legi. 
  (2) Caminele asigura conditii corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si psihologica. 
  (3) Caminele pentru pensionari, caminele pentru batrani si caminele pentru batrani bolnavi cronici, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care vor fi date ulterior in folosinta, vor functiona sub forma de camine pentru persoane varstnice, cu sectii pentru: 
  a) persoane dependente; 
  b) persoane semidependente; 
  c) persoane care nu sunt dependente. 
  (4) Pentru buna functionare a caminelor pentru persoane varstnice directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura indrumarea metodologica si coordonarea activitatii de specialitate necesare. 
  (5) Cheltuielile curente si de capital ale caminelor pentru persoane varstnice se asigura din venituri extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul de stat. 

  Art. 19 
  Principalele obiective ale unui camin sunt: 
  a) sa asigure persoanelor varstnice ingrijite maximum posibil de autonomie si siguranta; 
  b) sa ofere conditii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei varstnice; 
  c) sa permita mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor varstnice; 
  d) sa stimuleze participarea persoanelor varstnice la viata sociala; 
  e) sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice; 
  f) sa asigure supravegherea si ingrijirea medicala necesara, potrivit reglementarilor privind asigurarile sociale de sanatate; 
  g) sa previna si sa trateze consecintele legate de procesul de imbatranire. 


  Capitolul III - Finantarea asistentei sociale pentru persoanele varstnice

   

  Sectiunea 1 - Finantarea din fonduri bugetare

  Art. 20 
  Finantarea serviciilor de asistenta sociala si a prestatiilor prevazute de prezenta lege se asigura pe principiul impartirii responsabilitatii intre administratia publica centrala si cea locala. 

  Art. 21 
  (1) De la bugetul de stat se aloca fonduri pentru: 
  a) finantarea activitatilor de asistenta sociala desfasurate de asociatii si fundatii romane cu personalitate juridica, precum si de unitatile de cult recunoscute in Romania; 
  b) cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru unitati de asistenta sociala din zone defavorizate; 
  c) completarea veniturilor extrabugetare ale caminelor prevazute la art. 18, atunci cand resursele bugetelor locale devin insuficiente; 
  d) alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale. 
  (2) De la bugetul local se aloca fonduri pentru: 
  a) subventii acordate in completarea veniturilor extrabugetare ale caminelor prevazute la art. 18; 
  b) finantarea activitatii de asistenta sociala a unor asociatii si fundatii romane cu personalitate juridica, precum si a unitatilor de cult recunoscute in Romania; 
  c) finantarea cheltuielilor pentru organizarea si functionarea serviciilor comunitare de asistenta sociala, precum si pentru ingrijirea la domiciliu in conditiile art. 13; 
  d) cheltuieli pentru inmormantarea asistatilor, in situatia prevazuta la art. 7 alin. (3). 
  (3) Sponsorizarile si donatiile in bani sau in natura, facute de persoane fizice si juridice romane si straine caminelor pentru persoane varstnice sau institutiilor sociale prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), se folosesc ca venituri extrabugetare numai in scopul pentru care au fost acordate. 

  Art. 22 
  Investitiile pentru construirea, dotarea, intretinerea, modernizarea, precum si cheltuielile pentru functionarea caminelor care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale se finanteaza potrivit conventiilor incheiate intre finantator si consiliile locale interesate. 

  Art. 23 
  (1) Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale si medicamente se suporta din fondurile si in conditiile prevazute de reglementarile privind asigurarile sociale de sanatate. 
  (2) Cheltuielile care nu se suporta din fondurile asigurarilor sociale de sanatate, in conditiile legii, sunt asigurate de caminul pentru persoane varstnice, prin care se realizeaza asistenta persoanei in cauza. 

   

  Sectiunea 2 - Contributia persoanelor varstnice sau a sustinatorilor legali ai acestora

  Art. 24 
  (1) Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in caminele organizate potrivit prezentei legi, precum si sustinatorii legali ai acestora au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, stabilita pe baza costului mediu lunar de intretinere. 
  (2) Persoanele varstnice care nu au venituri si nici sustinatori legali nu datoreaza contributia de intretinere, aceasta fiind asigurata din bugetele locale sau judetene, dupa caz, in limita hotarata de acestea. 
  (3) Consiliile locale sau judetene hotarasc cu privire la cuantumul contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice ingrijite in camine si/sau de sustinatorii legali si in situatia in care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de intretinere. 

  Art. 25 
  (1) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste anual de catre consiliile locale si/sau judetene, dupa caz, inainte de adoptarea bugetelor proprii. 
  (2) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste in functie de gradul de dependenta al persoanei varstnice ingrijite si are in vedere cheltuielile de intretinere, pentru hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale sanitare si altele asemenea, in conformitate cu clasificatia bugetara specifica bugetelor autoritatilor administratiei publice locale. 
  (3) Cheltuielile aferente platii salariilor pentru personalul angajat in camine, platii medicamentelor si cheltuielile de capital nu se iau in calcul la stabilirea costului mediu lunar de intretinere. 
  (4) Costul mediu lunar de intretinere trebuie sa asigure indeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate si aprobate in conditiile legii. 
  (5) Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste astfel: 
  a) persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza contributia lunara de intretinere in cuantum de pana la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere aprobat pentru fiecare camin; 
  b) diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camine, daca realizeaza venit pe membru de familie mai mare decat salariul minim brut pe tara in vigoare; 
  c) sustinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala printr-un angajament de plata. 
  (6) Daca prin aplicarea cotei prevazute la alin. (5) lit. a) se acopera valoarea totala a contributiei lunare, sustinatorii legali nu mai sunt tinuti de obligatia sustinerii platii diferentei de contributie. 
  (7) Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de persoana varstnica, de reprezentantul sau legal, dupa caz, si/sau de sustinatorul legal. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu. 
  (8) Obligatia de plata a contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca. 

  Art. 26 
  Sumele reprezentand contributia lunara de intretinere constituie venituri extrabugetare ale caminelor pentru persoane varstnice. 


  Capitolul IV - Procedura de stabilire, suspendare si incetare a drepturilor de asistenta sociala pentru persoanele varstnice

  Art. 27 
  Asistenta sociala se acorda la cererea persoanei varstnice interesate, a reprezentantului legal al acesteia, a instantei judecatoresti, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a politiei, a organizatiei pensionarilor, a unitatilor de cult recunoscute in Romania sau a organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor varstnice. 

  Art. 28 
  (1) Dreptul la asistenta sociala, prevazut de prezenta lege, se stabileste pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevazute in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice. 
  (2) Ancheta sociala se realizeaza de un colectiv format din 2 asistenti sociali din cadrul consiliului local sau de la directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti. In situatia persoanelor varstnice dependente colectivul se va completa in mod obligatoriu cu medicul specialist al persoanei respective. 
  (3) Colectivul prevazut la alin. (2) poate fi completat si cu reprezentanti ai organizatiilor pensionarilor, unitatilor de cult recunoscute in Romania sau ai altor organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor varstnice. 
  (4) Pe baza analizei situatiei sociale, economice si medicale a persoanei varstnice, prin ancheta sociala se propune masura de asistenta sociala justificata de situatia de fapt constatata. 

  Art. 29 
  Aprobarea, respingerea, suspendarea sau incetarea dreptului la servicii de asistenta sociala pentru persoanele varstnice, prevazute de prezenta lege, se face de catre: 
  a) primar, pentru serviciile de asistenta sociala organizate pe plan local, pentru ingrijirea in caminele aflate in administrare si pentru ingrijirea la domiciliu; 
  b) directorul general al directiei de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru asistenta sociala acordata de asociatiile si fundatiile romane si de unitatile de cult recunoscute in Romania, care au primit transferuri din fondurile gestionate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. 

  Art. 30 
  Persoana varstnica, astfel cum este definita la art. 1 alin. (4), va fi asistata, la cererea acesteia sau din oficiu, dupa caz, in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i apartin, in scopul intretinerii si ingrijirii sale, de un reprezentant al autoritatii tutelare a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica respectiva. 

  Art. 31 
  Obligatia de intretinere si de ingrijire, precum si modalitatile practice de executare a lor vor fi mentionate expres in actul juridic incheiat de notarul public. 

  Art. 32 
  Autoritatea tutelara a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica va primi din oficiu un exemplar al actului juridic incheiat conform art. 30 si 31. 

  Art. 33 
  Neexecutarea obligatiei de intretinere si de ingrijire de catre noul proprietar al bunurilor obtinute ca urmare a actului juridic de instrainare poate fi sesizata autoritatii tutelare a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica de catre orice persoana fizica sau juridica interesata. Autoritatea tutelara se poate sesiza si din oficiu. 

  Art. 34 
  Autoritatea tutelara a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica, sesizata in conditiile art. 33, va efectua ancheta sociala completa a cazului in termen de 10 zile de la sesizare si, in situatia in care va constata ca cele sesizate sunt reale, va propune masurile necesare de executare legala a dispozitiilor inscrise in actul juridic incheiat. 

  Art. 35 
  (1) Dreptul la serviciile de asistenta sociala inceteaza daca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru acordarea acestora. 
  (2) Daca perioada in care asistenta sociala a persoanelor varstnice este temporara, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistenta sociala se suspenda prin decizie motivata a celui care a stabilit dreptul. La incetarea suspendarii reluarea acordarii serviciilor sau prestatiilor de asistenta sociala se face pe baza de ancheta sociala. 

  Art. 36 
  Decizia privind stabilirea, respingerea, incetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistenta sociala prevazute de prezenta lege poate fi contestata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*). 
  ___________ 
  *) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogata si inlocuita prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. 

  Art. 37 
  Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz. 

  Art. 38 
  Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asigura indrumarea metodologica, coordoneaza, controleaza si evalueaza aplicarea dispozitiilor prezentei legi. 


  Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii

  Art. 39 
  Caminele pentru persoane varstnice si institutiile sociale prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) pot organiza, cu aprobarea finantatorului, in functie de conditiile de care dispun, gospodarii-anexa, ca activitati autofinantate pentru imbunatatirea hranei. 

  Art. 40 
  Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

  Art. 41 
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 253/1971 privind contributia de intretinere in unele institutii de ocrotire, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 30 iulie 1971, precum si orice dispozitii contrare. 

Who's Online

We have 80 guests and no members online

Program de Functionare

PROGRAM DE LUCRU

LUNI - JOI: 8:00-16:30

Vineri: 8:00-14:00

Program de lucru cu publicul

LUNI - JOI: 8:30-15:00

Vineri: 8:30 - 13:00

Program Serviciul de Srare Civila

Luni-Joi 8:30-15:00

Vineri 8:30-13.00

Sambata 9:00-12:00

Program audiente primar

Luni 10:00-13:00

Joi 11:00-14:00

Program audiente viceprimarului

Marti  9:00-12:00

Miercuri 9:00-12:00

Program audiente al secretarului general

Marti 12:00-15:00

Miercuri 12:00-15:00

S.P.C.L.E.P. P

ROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI
9.00-12.00 12.30-15.00 MIERCURI 9.00-12.00 12.30-15.00
JOI
9.00-12.00 12.30-15.00
PROGRAM SPECIAL
IN PRIMA ZI DE MIERCURI A
LUNII: 9.00-12.00 12.30-18.00
LUNI:
PROGRAM AUDIENTE 9.00-12.00

Noutati

INFORMARE BOLI TRANSMITERE PRIN VECTORI_MAI 2024_CRSPC_v2

Boli vectori OMS 2024

Boli vectori copii ECDC 2024

COMUNICATE DE PRESĂ PRIVIND PROIECTELE DE INTERES LOCAL

DEER

 

COR MT-JT PLOIESTI

INSTIINTARE

CATRE PRIMARIA POIENARII BURCH

 

Va instiintam ca pe data de 09.11.2023 intre orele 09,00-18,00

se va opri furnizarea de energie electrica pentru remediere incident LEA 20 KV  Bilciuresti

 

Maistru, LUPEA COSMIN

 

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare

Anunt Greva

ANUNŢ

ÎN DATA DE 31 İANUARİE 2024, ÎNTRE ORELE 11.00  - 13.00 - GREVĂ DE AVERTİSMENT,

ÎNCEPÂND CU DATA DE

5 FEBRUARİE 2024 - GREVĂ GENERALĂ

PRİMĂRİA COMUNEİ POİENARİİ BURCHİİ, AFİLİATĂ LA FEDERAŢİA COLUMNA-SCOR.

Telefoane Utile

 • Politia locala
 • Cabinet Medical

Info utile

 • ..
 • .
 • ..
 • .

Contact

Primaria Poienarii Burchii
Prahova, Romania
Tel 0244/486244
E: primariapoienarib(at)yahoo.com
 
Copyright © 2017 www.poienariiburchii.ro. All Rights Reserved.